انواع باقلواها

انواع باقلواها (36)

باقلوامخلوط ٢٠*٣٠
كد ١٢٤
وزن ١٢٠٠گرم
بامغز نارگيل و پودر بادام

باقلوا لبنانی مربع
كد ٢٦٤
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٣٥٠گرم

باقلوا مخلوط ظرف كريستال بزرگ (انگوری)
كد ١٢٥
وزن حدود ٢٢٠٠گرم
با مغز بادام و نارگيل

باقلوا استانبولي ساري بلبل
كد ١١٤
وزن تقريبي ٢٩٠٠گوم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی ساری بورما
كد ١١٠
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و مقداری پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی هاويچ
كد ١٠٥
وزن تقريبی ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا لوز جعبه ای بشقاب كريستالی
كد ٢٧١
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_١٠٥٠گرم

باقلوا استانبولی نارگيل بورما
كد ١٠٣
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
با مغز نارگيل
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی ياشيل دلبر

کد 101

باقلوا مخلوط بشقاب گردپنج خانه
كد 153
وزن تقريبي ٢٠٠٠گرم
در هر كارتن ١٠جعبه

باقلوا لبنانی زانت
كد ٢٦٥
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_٩٠٠گرم

باقلوا استانبولی كريستال دردار كوچک
كد ١٢٢
وزن تقريبي ٥٠+_٦٠٠گرم
ابعاد ٣*١٥*٢١
تعداد در هر كارتن ٢٤تايي

باقلوا مخلوط كريستال دردار كوچک
كد ١٢٩
وزن تقريبي ٨٠٠گرم
تعداد در هر كارتن ١٢جعبه

باقلوا استانبولی كريستال دردار بزرگ
كد ١٢١
وزن تقريبي ٥٠+_١١٠٠گرم
ابعاد ٣*١٧.٥*٢٥
تعداد در هر كارتن ١٢ جعبه كريستال

باقلوا استانبولی ازل
كد ١١٨
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی ساری ساريما
كد ١١٧
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی شوبیت
كد ١١٢
وزن تقريبي ٢٧٠٠گرم
بامغز گردو و پودر ارنيک
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی ياشيل بورما
كد ١١١
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز تمام پسته
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولی گردويی
كد ١٠٤
وزن تقريبي ٣٢٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

باقلوا استانبولی دوروم
كد ١٠٦
وزن تقريبی ٣٠٠٠ گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

باقلوا لبنانی 6 خونه
كد 266
ابعاد 33*23
وزن 50+_1000گرم

باقلوا لبنانی 3 خونه
كد 267
ابعاد 33*23
وزن 50+_1350گرم

باقلوا لبنانی غزال
كد 280
ابعاد 19*25
وزن 20+_730گرم

باقلوا مخلوط گيسويی
كد ١٢٧
وزن تقريبي ١٤٠٠گرم
تعداد درهر كارتن ١٠جعبه

باقلوا استانبولی پرنسس

کد 102

باقلوا استانبولي نارگيل بلبل
كد ١١٣
وزن تقريبي ٢٩٠٠گرم
بامغز نارگيل
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولي بلبل گردويي
كد ١١٥
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسي

باقلوا استانبولي كاديف
كد ١١٦
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسي

كد ١١٩
وزن تقريبي ٣٠٠٠گرم
بامغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسي

انواع باقلوا استانبولي
كد ١٢٠
وزن هرديس بصورت تقريبي از ٢٦٠٠گرم الي ٣٢٠٠كرم
بامغز پسته و گردو و نارگيل و شكلات و دارچين
فروش بصورت ديسي

باقلوا لبنانی مستطيل بزرگ
كد ٤٢٢
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٨٠٠گرم

باقلوا گل گرد
كد ٢٦٨
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

باقلوا گل زانت
كد ٢٦٩
ابعاد ٢٨+_١٤
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

باقلوا لوز فلزی
كد ٢٧٠
ابعاد ٢١*١٧
وزن ٥٠+_٩٥٠گرم

باقلوا مخلوط زانت
كد ١٢٣
وزن ١١٠٠گرم
بامغز بادام و نارگيل

باقلوا مخلوط كريستال دار بزرگ
كد 126
وزن تقريبي 1700گرم
تعداد در هر كارتن ٦ جعبه