انواع حلواها ، برشتوک و خرما

انواع حلواها ، برشتوک و خرما (26)

ميشکا فله ای شيری
كد 421
ابعاد ٤٨*٢٨
وزن ٢٠٠+_٧٠٠٠گرم

ميشكا فله اي كاكائويي
كد ٤٢٠
ابعاد ٤٨*٢٨
وزن ٢٠٠+_٧٠٠٠گرم

حلوا صبحانه تيتابی دردار
كد ٤١٩
ابعاد ٢٨*١٢
وزن ٣٠+_٦٢٠گرم

حلوا صبحانه مغزدار(گردويي)
كد ٤١٨
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٣٠+_٥٨٠گرم

حلوا رولتی مجلسی (دردار)
كد ٤١٧
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٥٠گرم

حلوا تيتابي
كد ٤١٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٦٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط سال
كد ٤١٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

حلوا رولتی مغزدار
كد ٤١٤
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٥٠گرم

ميشكا (ميكادو) جعبه ای دو رديفه
كد ٢٦٣
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

ميشكا (ميكادو) ديسی
كد ٢٦٢
ابعاد ٣٤*٢٢
وزن ٥٠+_١٥٠٠گرم

خرما گردويی مستطيل
كد ٢٦٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_٢٠٠٠گرم

حلوا زنجبيلی
كد ٢٥٨
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا قيفی شكلاتی
كد٢٥٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط قيفی
كد ٢٥٣
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

حلوا خرمايی مخلوط آچاری
كد ٢٥٢
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_ ١٨٠٠گرم

حلوا رولتي مربع ويفري
كد٢٥١
ابعاد٢٥*٢٥
وزن ٣٠٠+_١٠٠٠
هركارتن ١٠تايي

حلوا رولتی ويفری مستطيل
كد ٢٥٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا رولتی شكلاتی
كد ٢٤٩
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٥٠+_١٧٥٠گرم

حلوا خرمايی
كد ٢٤٧
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

حلوا فنجانی
كد ٢٤٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٠٠گرم

حلوا آچاری
كد ٢٤٥
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

برشتوک آجيلی
كد ٢٤٤
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

برشتوک بيضی تک رنگ
كد ٢٤٣
ابعاد ٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

برشتوک بيضی دو رنگ
كد ٢٤٢
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

برشتوك مستطيل
كد ٢٤١
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

برشتوک گرد
كد ٢٤٠
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٩+_١١٠٠گرم