شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:33

شیرینی خانگی آلمانی مربع

شیرینی خانگی آلمانی مربع
كد ٢٢٧
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١١٥٠ گرم

شیرینی خانگی آلمانی مستطيل
كد ٢٢٦
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی چوبی ٨ مغز
كد ٢٢٢
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١٦٠٠گرم

سه شنبه, 30 فروردين 776 19:16

شیرینی خانگی گيسويی متوسط (رويال)

شیرینی خانگی گيسويی متوسط (رويال)