باقلوا استانبولی ساری ساريما
كد ١١٧
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز گردو
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها