شنبه, 10 آذر 777 09:54

باقلوا لبنانی غزال

باقلوا لبنانی غزال
كد 280
ابعاد 19*25
وزن 20+_730گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
شنبه, 10 آذر 777 09:48

باقلوا لبنانی 3 خونه

باقلوا لبنانی 3 خونه
كد 267
ابعاد 33*23
وزن 50+_1350گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
شنبه, 10 آذر 777 09:44

باقلوا لبنانی 6 خونه

باقلوا لبنانی 6 خونه
كد 266
ابعاد 33*23
وزن 50+_1000گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
پنج شنبه, 01 اسفند 1398 09:42

باقلوا لبنانی مستطيل بزرگ

باقلوا لبنانی مستطيل بزرگ
كد ٤٢٢
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ٥٠+_١٨٠٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
جمعه, 12 آذر 775 09:28

باقلوا لبنانی زانت

باقلوا لبنانی زانت
كد ٢٦٥
ابعاد ٢٨*١٤
وزن ٥٠+_٩٠٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
دوشنبه, 06 -2668 18:34

باقلوا لبنانی مربع

باقلوا لبنانی مربع
كد ٢٦٤
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٣٥٠گرم

منتشرشده در انواع باقلواها