شنبه, 10 آذر 777 09:54

باقلوا لبنانی غزال

باقلوا لبنانی غزال
كد 280
ابعاد 19*25
وزن 20+_730گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
شنبه, 10 آذر 777 09:48

باقلوا لبنانی 3 خونه

باقلوا لبنانی 3 خونه
كد 267
ابعاد 33*23
وزن 50+_1350گرم

منتشرشده در انواع باقلواها
شنبه, 10 آذر 777 09:44

باقلوا لبنانی 6 خونه

باقلوا لبنانی 6 خونه
كد 266
ابعاد 33*23
وزن 50+_1000گرم

منتشرشده در انواع باقلواها

باقلوا مخلوط ظرف كريستال بزرگ (انگوری)
كد ١٢٥
وزن حدود ٢٢٠٠گرم
با مغز بادام و نارگيل

منتشرشده در انواع باقلواها