باقلوا مخلوط بشقاب گردپنج خانه
كد 153
وزن تقريبي ٢٠٠٠گرم
در هر كارتن ١٠جعبه

منتشرشده در انواع باقلواها