باقلوا استانبولی ياشيل بورما
كد ١١١
وزن تقريبي ٣١٠٠گرم
بامغز تمام پسته
فروش بصورت ديسي

منتشرشده در انواع باقلواها