یکشنبه, 14 آذر 775 18:52

برشتوک بيضی دو رنگ

برشتوک بيضی دو رنگ
كد ٢٤٢
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم