جمعه, 04 اسفند 1396 19:41

حلوا خرمايی مخلوط قيفی

حلوا خرمايی مخلوط قيفی
كد ٢٥٣
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٨٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 06:10

حلوا خرمايی مخلوط آچاری

حلوا خرمايی مخلوط آچاری
كد ٢٥٢
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_ ١٨٠٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 18:54

حلوا خرمايی

حلوا خرمايی
كد ٢٤٧
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

چهارشنبه, 03 آذر 775 05:53

حلوا فنجانی

حلوا فنجانی
كد ٢٤٦
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٠٠گرم