چهارشنبه, 08 -2668 06:27

حلوا رولتی مجلسی (دردار)

حلوا رولتی مجلسی (دردار)
كد ٤١٧
ابعاد ٣٢*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 08 -2668 06:17

حلوا رولتی مغزدار

حلوا رولتی مغزدار
كد ٤١٤
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٧٥٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 05:57

حلوا رولتی ويفری مستطيل

حلوا رولتی ويفری مستطيل
كد ٢٥٠
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ١٠٠+_١٩٠٠گرم

چهارشنبه, 01 -2668 05:53

حلوا رولتی شكلاتی

حلوا رولتی شكلاتی
كد ٢٤٩
ابعاد ٣٧*٢٧
وزن ٥٠+_١٧٥٠گرم