باقلوا استانبولی هاويچ
كد ١٠٥
وزن تقريبی ٣٠٠٠گرم
با مغز گردو و پسته
فروش بصورت ديسی

منتشرشده در انواع باقلواها