جمعه, 04 اسفند 1396 18:53

برشتوک آجيلی

برشتوک آجيلی
كد ٢٤٤
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

یکشنبه, 14 آذر 775 18:52

برشتوک بيضی تک رنگ

برشتوک بيضی تک رنگ
كد ٢٤٣
ابعاد ٣٥*٢٢
وزن ٥٠+_١٣٠٠گرم

یکشنبه, 14 آذر 775 18:52

برشتوک بيضی دو رنگ

برشتوک بيضی دو رنگ
كد ٢٤٢
ابعاد٣٥*٢٢
وزن ١٠٠+_١٣٠٠گرم

سه شنبه, 30 -2668 09:32

برشتوک مستطیل

برشتوك مستطيل
كد ٢٤١
ابعاد ٣٧*٢٥
وزن ١٠٠+_١٦٥٠گرم

جمعه, 04 اسفند 1396 18:51

برشتوک گرد

برشتوک گرد
كد ٢٤٠
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٩+_١١٠٠گرم