یکشنبه, 07 فروردين 776 09:06

شیرینی خانگی غلطونی مخصوص

غلطونی مخصوص
كد ٢٣٨
ابعاد ٢٥ *٢٥
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی بشقابی چهار مغز
كد ٢٢٣
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٣٠+_١١٥٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 13:30

شیرینی خانگی مربع (فلزی طرح خاتم )

شیرینی خانگی مربع (فلزی طرح خاتم )
كد ٢٠٣
ابعاد٢٦*٢٦
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم