شیرینی خانگی دادلی كادویی سال
كد ٤١١
ابعاد ٣٣*٢٦
وزن تقریبی ١٣٥٠گرم

چهارشنبه, 03 آذر 775 08:22

شیرینی خانگی كاكائويی سبدی

خانگی كاكائويی سبدی
كد٤٠٥
ابعاد٣١*١٩
وزن ٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 03 آذر 775 08:19

شیرینی خانگی نارگيلی سبدی

خانگی نارگيلی سبدی
كد ٤٠٤
ابعاد ٣١*١٩
وزن ٢٠+_٨٢٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:17

شیرینی خانگی دارچينی سبدی

خانگي دارچيني سبدي
كد ٤٠٣
ابعاد٣١*١٩
وزن٣٠+_٨٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:14

شیرینی خانگی غزال كوچک

خانگي غزال كوچك
كد ٤٠٢
ابعاد ٢٢*٢٢
وزن ٢٠+_ ٥٠٠

چهارشنبه, 01 -2668 08:12

شیرینی خانگی غزال بزرگ

خانگی غزال بزرگ
كد ٤٠١
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٢٥+_٧٠٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 09:12

شیرینی سوئيسی قلب فانتزی (چوبی)

سوئیسی قلب فانتزی (چوبی )
كد ٢٣٤
ابعاد ١٩*١٩
وزن ٢٠+_٥٤٠گرم

شیرینی خانگی عروسكی چوبی ٨ مغز
كد ٢٢٢
ابعاد ٣٠*٣٢
وزن ٥٠+_١٦٠٠گرم

یکشنبه, 07 فروردين 776 13:06

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)

شیرینی خانگی هلالی (سبدی)
كد ٢٠٩
ابعاد ٢٠*٣٧
وزن ٥٠+_١٠٠٠گرم

شیرینی خانگی قلب
كد ٢٠٧
ابعاد ٢٨*٢٨
وزن ٥٠+_١٠٥٠

صفحه1 از2