خانگي گيسويي متوسط (رويال)
كد ٤٠٠
ابعاد ٤٣*٢٠
وزن ٥٠+_١٢٠٠

شیرینی خانگی گيسويی مستطيل (اليزايی)
كد ٢٠٠
ابعاد ٣٦*٢٥
وزن ٧٠+_١٤٠٠گرم