شیرینی خانگی گيسويی مستطيل (اليزايی)
كد ٢٠٠
ابعاد ٣٦*٢٥
وزن ٧٠+_١٤٠٠گرم