ميشكا (ميكادو) جعبه ای دو رديفه
كد ٢٦٣
ابعاد ٢٧*٢٧
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم