یکشنبه, 04 اسفند 1398 14:05

نخودچی كريستالی كوچک

نخودچي كريستالي كوچك
كد ٤٠٨
ابعاد ١٧*١١
وزن ٢٠+_٣٢٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
سه شنبه, 12 بهمن 775 18:22

نخودچی رويال كادويی

نخودچي رويال كادويي
كد٤٠٧
ابعاد٣٣*٢٦
وزن ٥٠+_١٢٥٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی

نخودچي رويال كريستالي (دردار)
كد ٢٢١
ابعاد ١٥*٢١
وزن ٢٠+_٥٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
جمعه, 31 فروردين 1397 18:21

نخودچی قلقلی كريستالی (دردار)

نخودچي قلقلي كريستالي (دردار)
كد٢٢٠
ابعاد١٧*١٧
وزن ٢٠+_٥٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی

نخودچي كريستالي متوسط (دورديفه)
كد ٢١٩
ابعاد ١٥*٢١
وزن٣٠+_٦٣٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
سه شنبه, 12 بهمن 775 17:33

نخودچی قلقلی رولتی

نخودچي قلقلي رولتي
كد٢١٦
ابعاد٣٠*١٢
وزن ٣٩+_٧٠٠

منتشرشده در انواع نخودچی
جمعه, 31 فروردين 1397 17:33

نخودچی مغزدارشكلاتی (چوبی)

نخودچي مغزدارشكلاتي (چوبي)
كد٢١٥
ابعاد٣٦*٢٢
وزن٥٠+_١١٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
جمعه, 31 فروردين 1397 17:32

نخودچی رويال چوبی (لاته ای )

نخودچي رويال چوبي (لاته اي )
كد ٢١٤
ابعاد٣٦*٢٢
وزن ٥٠+_١١٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی
سه شنبه, 12 بهمن 775 17:30

نخودچی نسكافه ای سبدی

نخودچي نسكافه اي سبدي
كد ٢١٢
ابعاد ٣١*١٩
وزن٢٥+_٨٠٠

منتشرشده در انواع نخودچی
سه شنبه, 12 بهمن 775 17:28

نخودچی بشقابی دو رنگ

نخودچي بشقابي دورنگ
كد ٢١١
ابعاد ٢٥*٢٥
وزن ٢٥+_١٠٠٠گرم

منتشرشده در انواع نخودچی